appnybjtp

பல செயல்பாட்டு ரோபோ

பல செயல்பாட்டு ரோபோ

விண்ணப்பம்:பல செயல்பாடுகள் (ஒரு ரோபோ கையின் பல செயல்பாடுகள்)
NEWKer பல செயல்பாட்டு ரோபோ ஆயுதங்களை வழங்க முடியும், அதாவது பல செயல்பாடுகளை ஒன்றில் பயன்படுத்துகிறது.வீடியோவில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, வாடிக்கையாளர் கேஸ் வெட்டு, கையாளுதல் மற்றும் வெல்டிங்கிற்கு அதே ரோபோ கையைப் பயன்படுத்துகிறது.